Colofon Stichting Prins Worldwide Ministries

Naam: Stichting Prins Worldwide Ministries

RSIN/ fiscaalnummer ANBI: 8045.63.846

Contactgegevens: adres: Skagerrak 59, 9642CV Veendam, tel.nr. 0598-786261

                                         Email-adres: eprins.1731@telfort.nl

                                         Inschrijfnr. bij de K..K. te Veendam: 41015464

                                         ING Bank: IBAN: NL17 INGB 0004 5827 70

                                         Website:stichtingprins.nl

Bestuurssamenstelling: K. Heslinga, Veendam (voorzitter), T. van Oeveren, Stadskanaal, (penningmeester), S.L. Prins-Betzema, Veendam (secretaris),

A.G. van Oeveren-Lassche, Stadskanaal (alg. bestuurslid), I. Germs, Veendam

(alg. bestuurslid)

Het beleidsplan: Zie publicatie op de site

Beloningsbeleid: De hr. E.Prins is als zendeling in dienst van de Stichting voor het minimum loon (incl. vakantietoeslag), autokostenvergoeding à 19 ct. per kilometer en de Nedecoregeling voor werknemers, die voor werkzaamheden worden uitgezonden naar het buitenland.

Mevr. S.L. Prins-Betzema is werkzaam voor de Stichting als vrijwilligster tegen de

vastgestelde vrijwilligersvergoeding van € 1800 per jaar.

Doelstelling: Artikel 2 van de Statuten

  1. De Stichting heeft ten doel de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus in woord en geschrift in binnen- en buitenland met de beste middelen die haar ter beschikking staan.
  2. De Stichting tracht haar doel zonder winstoogmerk te verwezenlijken door
    1. het stimuleren, organiseren en coördineren van activiteiten met betrekking

      tot bovengenoemd doel, zoals:

– de prediking van het Evangelie van Jezus Christus in campagnes in binnen-

   en buitenland;

– de prediking van het Woord van God in kerken, geloofsgemeenschappen en

   tijdens seminars;

– de verspreiding van het Evangelie door middel van boeken, geschriften en

   andere informatiedragers;

  •    het verzorgen of doen verzorgen van publiciteit, nodig voor het welslagen

      van de activiteiten;

  •    het al dan niet op basis van contracten inschakelen van groepen en personen,

      die een bijdrage aan de activiteiten kunnen leveren;

  •    het aanwenden van alle wettige en geoorloofde middelen die voor het  

      verwezenlijken van het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2021

In dit jaar konden geen zendingsreizen gemaakt worden door de corona maatregelen.

11 spreekbeurten in verschillende kerken, kringen en gemeenten.

         Bezoek aan bidstonden, het doen van huisbezoeken (pastoraal) en persoonlijke

         evangelisatie.

Financiële verantwoording: Zie publicatie op de site