Colofon Stichting Prins Worldwide Ministries
Naam: Stichting Prins Worldwide Ministries
RSIN/ fiscaalnummer ANBI: 8045.63.846
Contactgegevens: adres: Skagerrak 59, 9642CV Veendam, tel.nr. 0598-786261
Email-adres: eprins.1731@telfort.nl
Inschrijfnr. bij de K..K. te Veendam: 41015464
ING Bank: IBAN: NL17 INGB 0004 5827 70
Website:stichtingprins.nl
Bestuurssamenstelling: K. Heslinga, Veendam (voorzitter), T. van Oeveren, Stadskanaal, (penningmeester), S.L. Prins-Betzema, Veendam (secretaris),
A.G. van Oeveren-Lassche, Stadskanaal (alg. bestuurslid), I. Germs, Veendam
(alg. bestuurslid)
Het beleidsplan: Zie publicatie op de site
Beloningsbeleid: De hr. E.Prins is als zendeling in dienst van de Stichting voor het minimum loon (incl. vakantietoeslag), autokostenvergoeding à 19 ct. per kilometer en de Nedecoregeling voor werknemers, die voor werkzaamheden worden uitgezonden naar het buitenland.
Mevr. S.L. Prins-Betzema is werkzaam voor de Stichting als vrijwilligster tegen de
vastgestelde vrijwilligersvergoeding van € 1800 per jaar.
Doelstelling: Artikel 2 van de Statuten

 1. De Stichting heeft ten doel de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus in woord en geschrift in binnen- en buitenland met de beste middelen die haar ter beschikking staan.
 2. De Stichting tracht haar doel zonder winstoogmerk te verwezenlijken door
  a. het stimuleren, organiseren en coördineren van activiteiten met betrekking
  tot bovengenoemd doel, zoals:
 • de prediking van het Evangelie van Jezus Christus in campagnes in binnen-
  en buitenland;
 • de prediking van het Woord van God in kerken, geloofsgemeenschappen en
  tijdens seminars;
 • de verspreiding van het Evangelie door middel van boeken, geschriften en
  andere informatiedragers;
  b. het verzorgen of doen verzorgen van publiciteit, nodig voor het welslagen
  van de activiteiten;
  c. het al dan niet op basis van contracten inschakelen van groepen en personen,
  die een bijdrage aan de activiteiten kunnen leveren;
  d. het aanwenden van alle wettige en geoorloofde middelen die voor het
  verwezenlijken van het gestelde doel bevorderlijk zijn.
  Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2022
  In dit jaar zijn 2 zendingsreizen gemaakt naar Kenia en naar de eilanden Mauritius en Réunion.
  Totaal 31 spreekbeurten, waarvan 22 in het buitenland.
  Bezoek aan bidstonden, het doen van huisbezoeken (pastoraal) en persoonlijke
  evangelisatie.
  Financiële verantwoording: Zie publicatie op de site.